Verwijzing

Wilt u dat uw behandeling in de Basis Generalistische GGZ of de Specialistische GGZ voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt, dan heeft u een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of regiebehandelaar GGZ nodig. De POH-GGZ mag niet verwijzen.

Let op: niet alle behandelingen van psychologische klachten worden door de zorgverzekeraar vergoed. Bij Tarieven en vergoedingen vindt u hier meer informatie over.

Checklist verwijzing
Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief voldoet aan de minimale eisen, zoals door de overheid is vastgelegd. Naast deze minimale eisen kan de verwijzer nog aanvullende informatie toevoegen, zoals medicijngebruik, eerdere behandeling etc..

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal 9 maanden (275 dagen) voor de aanmelddatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en de geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis, dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de Basis Generalistische GGZ of verwijzing voor een behandeling in de Specialistische GGZ. Bij een verwijzing voor de Basis Generalistische GGZ hoeft de verwijzer geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. Hij hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft.
  • Of er sprake is van al dan niet een heraanmelding voor ggz. Gaat het om een heraanmelding binnen een jaar na het afsluiten van het voorgaande zorgtraject en betreft het een terugval/recidive, dan is geen nieuwe verwijzing nodig.