Verwijzing

Voor behandeling in de Basis Generalistische GGZ en de Specialistische GGZ is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of regiebehandelaar GGZ noodzakelijk. De POH-GGZ mag niet verwijzen.

Checklist verwijzing
Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief voldoet aan de minimale eisen, zoals door de zorgverzekeraar is vastgelegd. Naast deze minimale eisen kan de verwijzer nog aanvullende informatie toevoegen, zoals medicijngebruik, eerdere behandeling etc..

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en de geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis, dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV-code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de Basis Generalistische GGZ of verwijzing voor een behandeling in de Specialistische GGZ. Bij een verwijzing voor de Basis Generalistische GGZ hoeft de verwijzer geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. Hij hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft.