Kwaliteit

BIG-registratie
De titels Psychotherapeut, GZ-Psycholoog en Klinisch Psycholoog zijn in Nederland beschermde titels. Alleen zorgaanbieders die in het BIG-register (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd staan, mogen deze titel hanteren.
Ik ben onder de volgende BIG-nummers geregistreerd:

Psychotherapeut 59050129316
GZ-psycholoog 39050129325
Klinisch psycholoog Specialisme

Visitatie
Eén keer in de vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door de LVVP. Tijdens de visitatie wordt gecontroleerd of de praktijk volgens de geldende richtlijnen werkt. Een visitatietraject mondt altijd uit in een SMART geformuleerd verbeterplan.

Praktijk Jonkerbosch is in 2014 gevisiteerd. De huidige visitatie is geldig tot 11/7/2019. Klik hier om het visitatiecertificaat van praktijk Jonkerbosch in te zien.

Kwaliteitsstatuut
Met ingang van 1 januari 2017 is het verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In dit kwaliteitsstatus staat o.a. beschreven hoe er in deze praktijk gewerkt wordt, op welke manier er samengewerkt wordt met anders zorgaanbieders, zoals huisartsen, POH, psychiater. Klik hier om het Kwaliteitsstatuut van praktijk Jonkerbosch in te zien.

ROMmen
Met ingang van 1 januari 2017 is het verplicht de ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) aan te leveren via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).
Mijn leverancier van mijn ROM-portal en EPD heeft op 28 oktober 2016 de definitieve goedkeuring gekregen voor het aanleveren van ROM-gegevens aan de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).
Klik hier om de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen in te zien.